اموزش بافت بلوز توری

ایران بانو دات کام
اموزش بافت بلوز توری, بلوز توری مجلسی, بلوز توری قلاب بافی, مدل بلوز توری قلاب بافی, بلوز توری بافتنی, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی

وسایل مورد نیاز

3 کلاف 100 گرمی- قلاب شمارۀ 3.

طریقۀ بافت بالاتنه یقه و آستین‌ها با موتیف

طریقۀ بافت موتیف

10 دانه زنجیره بافته، دو سر آن را با پایه کوتاه به هم وصل کنید و یک حلقه درست کنید. 2 زنجیره بافته و داخل حلقه را با 16 پایه بلند به فاصلۀ یک زنجیره از هم پر کنید. یعنی یک پایه بلند بافته یک زنجیره و یک پایه بلند دیگر ببافید تا آخر به همین صورت که باید 16 پایه بلند ببافید.

دور دوم: 20دانه زنجیر بافته و روی اولین پایه بلند با پایه کوتاه وصل کنید. دوباره 20 دانه زنجیر بافته و روی دومین پایه بلند وصل کنید. به همین صورت 16 حلقۀ 20 دانه‌ای بافته و روی پایه بلندها وصل کنید.

دور سوم: 10 دانه زنجیره بافته و در وسط اولین حلقۀ 20 دانه‌ای با پایه کوتاه وصل کنید. 8 دانه زنجیره بافته و 4 دانۀ دوم را برگردانید و به اولین دانۀ خودش وصل کنید. یک حلقۀ کوچک درست کنید. 4 دانه زنجیره بافته و در وسط حلقۀ دوم با پایه کوتاه وصل کنید. دوباره 4 دانه زنجیره و 4 دانۀ دیگر بافته و به اولین دانۀ خودش وصل کنید. 4 دانه زنجیرۀ دیگر و در حلقه سوم با پایه کوتاه وصل کنید. این کار را تا آخر ادامه دهید. در اینجا یک موتیف کامل می‌شود. جهت وصل موتیف‌ها به همدیگر وقتی موتیف اول کامل شد موتیف دوم را شروع کنید و تا رج دوم ادامه دهید. در رج سوم باید موتیف وصل شود. 4 دانه زنجیره بافته و در وسط حلقۀ 4 زنجیرۀ وسط حلقۀ 20 دانه‌ای موتیف اول وصل کنید. دوباره 4 زنجیره بافته و در حلقۀ کوچک وسط موتیف اول وصل کنید و این کار را تا 4 حلقه ادامه دهید. زنجیره‌ها به صورت هفت و هشتی 4 زنجیره به موتیف اول و 4 زنجیره به موتیف دوم وصل می‌شود. هر موتیف از 4 حلقه به همدیگر وصل می‌شوند. 4 دانه موتیف وسط جهت یقه وصل نشود. جهت بالاتنه و آستین‌ها به دو ردیف موتیف شش‌تایی یعنی 12 دانه موتیف نیاز داریم.

وقتی موتیف‌ها بافته و آماده وصل شد. از هر دو طرف بافته 2 دانه از موتیف‌ها را جهت آستین‌ها جدا می‌کنیم. موتیف سوم و چهارم را که وصل نشد جهت یقه در نظر می‌گیریم.

جهت بافت پایین‌تنه

از شروع موتیف سوم، نخ را وصل کرده و 6 زنجیره بافته و به فاصله‌های منظم با پایه کوتاه وصل کنید. این کار را تا انتهای موتیف چهارم ادامه دهید. دوباره دو موتیف بعدی پشت را نیز دور بزنید. یعنی 4 دانه موتیف وسط را دور تا دور ببافید. در رج بعدی 2 زنجیره و یک پایه بلند تا آخر بافت در داخل حلقه‌های 6 زنجیره ببافید. وقتی دور کامل را بافتید، بافت اصلی را به این صورت ادامه دهید؛ یک زنجیره بافته، در اولین مربع 4 پایه بلند ببافید. یک زنجیره و یک پایه بلند در مربع بعدی ببافید. 6 دانه زنجیره بافته، 2 دانه از مربع‌ها را رد کنید و در مربع بعدی یک پایه بلند ببافید. یک زنجیره یک پایه بلند در مربع بعدی ببافید. یک زنجیره و 4 پایه بلند در مربع بعدی ببافید. یک زنجیره یک پایه بلند در مربع بعدی و 6 زنجیره 2 مربع را رد کنید. در مربع بعدی یک پایه بلند ببافید. این کار را تا آخر دور انجام دهید.

رج بعدی؛ یک زنجیره- 4 پایه بلند وسط 4 پایه بلند رج قبل ببافید. یک زنجیره یک پایه بلند روی پایه بلند رج قبل ببافید. 6 زنجیره و روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند ببافید. این کار را تا آخر دور انجام دهید. به همین صورت بافت را تا بلندی 45 سانتی‌متر ادامه دهید. در آخر درز آستین‌ها را نیز توسط 4 زنجیره به هم وصل کنید. دور لبۀ آستین‌ها را نیز حاشیه بافی کنید. پایین بافت را نیز حاشیه بافی کنید و بافت را به پایان برسانید.

نکته: عزیزان می‌توانید جهت زیبایی بیشتر از یک رنگ دیگر یا از کامواهای براق جهت حاشیه بافی دور بافت‌ها استفاده کنید.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه