اموزش بافت جلیقه دامن

ایران بانو دات کام

اموزش بافت جلیقه دامن, اموزش بافت جلیقه دامن دخترانه ,اموزش بافت جلیقه دامن , بافت جلیقه زنانه ,بافت دامن با قلاب, بافت دامن دخترانه ,بافت دامن دخترانه ,طرز بافت دامن پلیسه
وسایل مورد نیاز

6 کلاف 100 گرمی- قلاب شماره 3

این جلیقه و دامن توسط موتیف بافته و بهم وصل می‌شود.

طریقه بافت موتیف

8 دانه زنجیره بافته شود. دو سر زنجیره‌ها را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید. 2 زنجیره بافته و داخل حلقه یک پایه بلند ببافید. این کار را 12 بار تکرار کنید ، باید 12 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره از هم داخل حلقه داشته باشید. دو سر بافت را نیز توسط 2 زنجیره با پایه کوتاه بهم وصل کنید.

رج دوم: 2 زنجیره بافته یک دانه فندوقی 4 دانه‌ای در وسط 2 زنجیره رج قبل ببافید. 2 زنجیره بافته و در وسط 2 زنجیره بعد دوباره یک دانه فندوقی 4 دانه‌ای ببافید. این کار را تا آخر ادامه دهید.

رج سوم: 4 زنجیره بافته در وسط 2 زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید. این کار را تا آخر تکرار کنید. رج چهارم: در اولین حلقه 4 پایه بلند 2 زنجیره و 4 پایه بلند دیگر ببافید یعنی 8 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره از هم و با پایه کوتاه در حلقه بعدی وصل کنید. 4 زنجیره و در حلقه بعدی با پایه کوتاه وصل کنید. دوباره 8 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره از هم در حلقه بعدی ببافید. این کار را تا آخر تکرار کنید. یک موتیف کامل می‌شود.

طریقه وصل موتیف

موتیف اول که کامل شد. نخ را قطع کنید و موتیف دوم را تا رج سوم ادامه دهید. در رج چهارم در اولین حلقه 4 پایه بلند بافته، موتیفهای اول و دوم را پشت به هم روی هم قرار دهید. یک دانه زنجیره بافته و در وسط 2 زنجیره وسط 8 پایه بلند موتیف اول وصل کنید. دوباره یک دانه زنجیره بافته و 4 پایه بلند در اولین حلقه موتیف دوم بافته و در حلقه بعدی با پایه کوتاه وصل کنید. 2 زنجیره بافته و در حلقه بعدی موتیف دوم وصل کنید. 4 پایه بلند در حلقه بعدی موتیف دوم ببافید. یک دانه زنجیره در وسط 8 پایه بلند موتیف اول وصل کنید. یک دانه زنجیره و 4 پایه بلند در همان حلقه موتیف دوم ببافید به همین صورت هر موتیف از 3 قسمت به همدیگر وصل می‌شوند.

طریقه بافت جلیقه

7 دانه از موتیف ها را بافته به هم وصل کرده دوباره روی 7 موتیف اول 7 موتیف دیگر ببافید و وصل کنید. یعنی جهت دو تکه جلو و پشت تا زیر حلقه آستین بافتهای تکه پشت و جلو جدا شده و هر کدام جداگانه بافته می‌شوند. در تکه جلو نیاز به یک موتیف کامل و یک نصف موتیف جهت اریب یقه نیاز داریم و بعد از آن در بالا یک موتیف کامل روی موتیف کامل رج قبل وصل کنید. در تکه پشت 3 موتیف بافته و روی 3 موتیف رج قبل وصل کنید. در تکه بعدی جلو نیز یک موتیف کامل و یک نصف موتیف در جلو یقه وصل می‌کنیم و در رج بعدی هم یک موتیف کام�� روی موتیف کامل رج قبل وصل کنید. دور تا دور جلیقه را حاشیه بافی کنید.

 

طریقه بافت نصف موتیف

6 دانه زنجیره بافته شود. 2 سر زنجیره را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید. 2 زنجیره بافته و 7 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره از هم داخل حلقه ببافید. در رج دوم: 2 زنجیره و یک دانه فندوقی 4 دانه‌ای در وسط 2 زنجیره رج قبل ببافید و این کار را 5 بار دیگر تکرار کنید که باید 6 دانه فندوقی ببافید. در رج سوم: 6 حلقه 4 دانه‌ای در وسط فندوقی‌ها ببافید و در رج بعدی در اولین حلقه 8 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره از هم ببافید و در حلقه بعدی وصل کنید. 4 زنجیره در حلقه دوم با پایه کوتاه وصل کنید و در حلقه بعدی دوباره 8 پایه بلند ببافیدودر حلقه بعدی وصل کنید. 4 زنجیره در حلقه بعدی وصل کنید و 8 پایه بلند در حلقه آخر ببافید.

طریقه بافت دامن

8 دانه موتیف بافته و بهم وصل کنید. 4 رج موتیف 4 دانه‌ای جهت بالاتنه دامن نیاز داریم. بعد از آن جهت چاک دامن 7 دانه از موتیفها را بهم وصل کنید. دانه هشتم را از یک سمت وصل کنید. از یک سمت باز بماند و دوباره به همین صورت تا 4 ردیف دیگر ادامه دهید. در سمت بالای دامن جهت کمر یک رج پایه بلند ساده ببافید و روی تمام پایه بلند تا بلندی 5 سانتیمتر کشباف ببافید. دور تا دور چاک و پایین دامن را حاشیه بافی کنید. یک پاپیون به صورت بافت چپ و راستی بسته ببافید و در بالای چاک وصل کنید. عزیزان توجه داشته باشید سایز دلبخواه خود را به این صورت ببافید. جهت جلیقه دور کمر را اندازه گرفته و به اندازه دور تا دور کمر موتیف بافته شود. جهت دامن نیز دور باسن را اندازه گرفته و دور تا دور باسن، موتیف بافته شود.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه