سگهای ولگرد، قبل و بعد از صاحب دار شدن !

سگهای ولگرد، قبل و بعد از صاحب دار شدن !

کم نیستند انسانهای خیرخواهی که تمام موجودات زنده و مخلوقات پروردگار برایشان اهمیت دارند. در ادامه شاهد تصاویری از موجودات باوفایی هستیم که به تقدیر خود، ابتدا در خیابان و بی خانمان بوده و سپس کسی آنها را پیدا کرده و دارای زندگی جدیدی شده اند.

سگهای ولگرد، قبل و بعد از صاحب دار شدن ! - تصویر 1
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه