طرز بافت پلیور آستین کیمونو

ایران بانو دات کام

طرز بافت استین پلیور مردانه, طرز بافت پلیور پسرانه ,طرز بافت آستین پلیور, طرز بافت پلیور آستین کیمونو ,طرز بافت پلیور دخترانه,آموزش بافت پلیور پسرانه ,آموزش بافتنی ,آموزش قلاببافی

62 دانه سر انداخته شود. تا بلندی 5 سانتی‌متر کشباف 2 دانه از زیر- 2 دانه از رو ببافید. بعد از آن جهت جدا کردن دو تکۀ جلو دانه‌ها را تقسیم بر 2 ک

وسایل مورد نیاز       

4 کلاف 100 گرمی آبی- یک کلاف 100 گرمی سفید- میل شمارۀ 5/4- 5 عدد دکمۀ سفید

طریقۀ بافت تکۀ جلو

62 دانه سر انداخته شود. تا بلندی 5 سانتی‌متر کشباف 2 دانه از زیر- 2 دانه از رو ببافید. بعد از آن جهت جدا کردن دو تکۀ جلو دانه‌ها را تقسیم بر 2 کنید، می‌شود 31 دانه و در ادامه به این صورت عمل کنید.

از سمت راست بافت 28 دانه را با بافت جودانۀ دوتایی بافته و 3 دانۀ آخر را جهت سجاف از رو ببافید. 3 دانۀ دیگر را نیز از دانه‌های جدا شدۀ سمت چپ گرفته و از رو ببافید که در کل تعداد دانه‌های سجاف 6 دانه خواهد شد.

 با 34 دانه بافت را شروع کرده و بقیۀ‌ دانه‌های سمت چپ را در یک میل جداگانه قرار دهید. تکۀ سمت راست را با بافت جودانۀ دوتایی- یعنی رج اول 2 دانه از زیر- 2 دانه از رو تا آخر دانه‌ها تا 2 رج ببافید. در رج سوم دانه‌ها را برعکس ببافید. یعنی روی دانه‌های زیر- رو ببافید. روی دانه‌های رو- زیر ببافید. هر 2 رج در میان دانه‌ها را برعکس ببافید. در ادامه هر یک رج در میان از سمت راست بافت یک دانه به دانه‌های بافت اضافه کنید تا بلندی بافت به 29 سانتی‌متر برسد. تعداد دانه‌ها به 62 دانه برسد. سپس بدون اضافه کردن تا بلندی 12 سانتی‌متر دیگر ببافید. جهت گودی یقه 6 دانۀ رکن سجاف را دانه دانه در یک رج کور کنید. در ادامه هر یک رج در میان یک دانه در همان قسمت کور کنید. تا بلندی 2 سانتی‌متر به همین صورت ادامه دهید. 3 سانتی‌متر دیگر را بافت رکن ببافید (با رنگ سفید) تا تعداد دانه‌ها به 48 دانه برسد. دانه‌های باقیمانده را کور کنید. دانه‌های سمت چپ را دوباره روی میل انداخته و از پشت 6 دانه سجاف سمت راست دوباره 6 دانه گرفته شود. بافت تکۀ سمت چپ را نیز مانند تکۀ سمت راست ادامه دهید. با این تفاوت که از سمت چپ دانه اضافه کنید.

طریقۀ‌ بافت تکۀ‌ پشت

62 دانه سر انداخته شود. تا بلندی 5 سانتی‌متر کشباف 2 دانه از زیر- 2 دانه از رو ببافید. سپس با مدل جودانۀ دوتایی بافت را ادامه دهید. هر یک رج در میان در هر دو طرف بافت یک دانه اضافه کنید تا بلندی بافت به 29 سانتی‌متر برسد. تعداد دانه‌ها به 124 دانه برسد. بعد از آن بافت را بدون اضافه کردن تا بلندی 14 سانتی‌متر ببافید. سپس تا بلندی 3 سانتی‌متر تمام دانه‌ها را بافت رکن با رنگ سفید ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید. درزهای کناری و سرشانه‌ها را به هم دوخته، جهت بافت یقه دور تا دور یقه را دانه گرفته و با رنگ سفید هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر بافت اضافه کنید و با بافت رکن تا بلندی 5 سانتی‌متر ادامه دهید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

جهت لبۀ آستین‌ها نیز دور تا دور آستین‌ها را دانه گرفته و تا بلندی 5 سانتی‌متر کشباف 2 دانه از زیر- 2 دانه از رو ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید و جهت زیبایی بیشتر روی سجاف‌های جلو 5 عدد دکمه به فاصله‌های منظم بدوزید. نکته: در این پلیور در قسمت سجاف جا دکمه وجود ندارد. دکمه‌ها تزیینی است.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه