چهره هایی که یک قرن عمر کرده اند. این تصاویر امریکایی هایی هستند که سن شان از ۱۰۰ سالگی گذشته است و یک قرن تجربه زندگی در کره خاکی را کسب کرده اند. به گزارش خبرآنلاین، به چهره آنها دقت کنید، توانایی فیزیکی انسان می تواند بیش از اینها هم باشد. سالی پترسون با دیدن مادربزرگ ۱۰۱ ساله خود تصمیم گرفت، چهره افراد بالای ۱۰۰ سال را در امریکا عکس برداری کرده و مجموعه ای از آنها را بوجود بیاورد. نکته جالب اینکه اغلب این افراد زن هستند، نه مرد.

چهره هایی که یک قرن عمر کرده اند

این تصاویر امریکایی هایی هستند که سن شان از ۱۰۰ سالگی گذشته است و یک قرن تجربه زندگی در کره خاکی را کسب کرده اند.

به گزارش خبرآنلاین، به چهره آنها دقت کنید، توانایی فیزیکی انسان می تواند بیش از اینها هم باشد. سالی پترسون با دیدن مادربزرگ ۱۰۱ ساله خود تصمیم گرفت، چهره افراد بالای ۱۰۰ سال را در امریکا عکس برداری کرده و مجموعه ای از آنها را بوجود بیاورد.

نکته جالب اینکه اغلب این افراد زن هستند، نه مرد.

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | ک��یاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه